Strikes on east Syrian town kill 63

Strikes on east Syrian town kill 63

Strikes on east Syrian town kill 63